Eesti English
Polski
Informacja konsularna » Uregulowania dotyczące wiz »

Uregulowania dotyczące wiz

26.04.2005

Poprawki do estońskiej regulacji wiz (1 maj 2004)

Od 1 maja 2004 r. Estonia jest członkiem Unii Europejskiej. Rezultatem członkowska jest zmiana regulacji prawnych dotyczących wiz oraz opłat za nie.

Od obywateli Szwajcarii oraz państw członkowskich UE i EEA nie jest wymaga się posiadania wiz. Wymaganymi dokumentami natomiast są: paszport lub dowód tożsamości.

Pobyt obywateli Szwajcarii oraz UE i EEA jest regulowany przez Regulacje Rady Unii Europejskiej, którego tekst znajduje się pod adresem: http://www.legaltext.ee/et/andmebaas/ava.asp?m=022

POPRAWKI

1 maja 2004 roku Estoński Parlament zaakceptował i dostosował prawo dotyczące cudzoziemców oraz opłat wizowych do unijnych regulacji prawnych.

Wiza – legalizacja pobytu cudzoziemca na terytorium Estonii. Wiza jest przyznanym pozwoleniem na przejazd lub pobyt cudzoziemca na terytorium Estonii.

Posiadacz wizy ma prawo:

 • wjechać do Estonii przez otwarty punkt graniczny
 • zatrzymać się w Estonii, w miejscu, o którym wcześniej informował.

WYMAGANIA

Informacje dotyczące uzyskania wiz dostępne są na stronach Ministerstwa Spraw Zagranicznych Estonii http://www.vm.ee/eng/kat_132/915.html 

Od obywateli państw NIE WŁĄCZONYCH DO LISTY w wymienionym rozdziale POSIADANIE WIZY JEST KONIECZNYM WARUNKIEM przy wjeździe na terytorium Estonii.

UWAGA: posiadanie wizy jest tylko jednym z warunków koniecznych przy wjeździe na terytorium estońskie. Pozostałe wymagania kontrolowane są przez Estońską Straż Graniczną. Jeśli Estońska Straż Graniczna zakwestionuje inne warunki potrzebne do wjazdu do Estonii, przyznana wcześniej wiza nie jest gwarantem wjazdu na terytorium estońskie.

TYPY WIZ WYDAWANYCH OD DNIA 1 MAJA 2004 ROKU:

1. Wiza lotnicza tranzytowa (typ A) uprawnia do wjazdu oraz pobytu w strefie tranzytowej lotniska międzynarodowego. Wizę lotniskową wydaje się, jeśli pobyt w strefie tranzytowej lotniska międzynarodowego jest niezbędny do odbycia planowanej przez cudzoziemca podróży lotniczej. Wiza nie daje prawa do zatrzymania się w Estonii.

2. Wiza tranzytowa (typ B) uprawnia do pojedynczego lub podwójnego przejazdu przez Estonię i może być wydana cudzoziemcowi, który posiada prawo wjazdu do państwa docelowego lub państwa graniczącego z terytorium estońskim.

Wizę tranzytową wydaje się również w przypadku wielokrotnych podróży, zwłaszcza kiedy jest ona związana z pełnionymi przez cudzoziemca obowiązkami wynikającymi z zatrudnienia w innym państwie.

3. Krótkoterminowa wiza (typ C) uprawnia do podwójnego lub wielokrotnego wjazdu i pobytu na terytorium Estonii.

Krótkoterminowe wizy mogą się zmieniać przez prawomocność wizy:

 • jednorazowy wjazd i pobyt w Estonii do 6 miesięcy
 • wiza wielorazowego użytku; prawomocność wizy do 5 lat oraz przez czas trwania pobytu:
 • jednorazowy wjazd i pobyt w Estonii do 90 dni
 • wiza wielokrotnego użytku; prawomocność wizy do 90 dni (raz na pół roku, licząc od daty wjazdu na terytorium Estonii)

4. Długoterminowa wiza (typ D) uprawnia do pojedynczego lub wielokrotnego wjazdu oraz pobytu na terytorium Estonii.

Długoterminową wizę wydaje się: dziennikarzom reprezentującym zagraniczne środki masowego przekazu, osobom krótkoterminowo zatrudnionym w Estonii oraz członkom ich rodzin (małżonkom, dzieciom) i Konsulom Honorowym Estonii.

WARUNKIEM OTRZYMANIA WIZY JEST:

 1. Dokument podróży zawierający co najmniej dwie nie zapisane strony dla wizy. Okres ważności dokumentu podróży musi być dłuższy o 3 miesiące od terminu, w którym nastąpi wyjazd z terytorium Estonii (na podstawie wizy).

 2. Złożenie podania o wizę.

 3. Kolorowa fotografia (40x50 mm).

 4. Ubezpieczenie na wypadek choroby, wypadku, ważne w Estonii (wystawione na co najmniej 160 000EEK,  na czas trwania pobytu w Estonii).

 5. Dokumenty określające cel pobytu w Estonii (np.: turystyczny, zaproszenie organizacji międzynarodowej, dokument potwierdzający zatrudnienie, prowadzenie działalności gospodarczej i in.).

 6. Posiadanie środków finansowych niezbędnych do pokrycia kosztów pobytu na terytorium Estonii stanowiących obecnie jedna piątą minimalnego wynagrodzenia w Estonii tj. 496EEK (33euro), na każdy dzień pobytu w Estonii.
  Minimalne wynagrodzenie w Estonii wynosi 2480EEK (165euro).

 7. Dokumenty potwierdzające, że koszty zamieszkania i inne koszty związane z pobytem w Estonii zostaną pokryte podczas pobytu.

 8. Pokwitowanie za opłatę wizową.
PAŃSTWOWE OPŁATY ZA WIZĘ Z DNIA 1 MAJA 2004 ROKU:
Wiza lotnicza (typ A) 310EEK (20euro)
Wiza tranzytowa (typ B) 390EEK (25euro)
Wiza krótkoterminowa (typ C) Stawki państwowych opłat uzależnione są od czasu pobytu w Estonii. 310-3900 EEK
(20-250euro)
jednorazowy wjazd do Estonii na okres pobytu do 30 dni 310EEK (20euro)
jednorazowy wjazd do Estonii na okres pobytu do 90 dni 545EEK (35euro)
wielokrotny wjazd do Estonii na okres pobytu do 30 dni. 390EEK (35euro)
wielokrotny wjazd do Estonii na okres pobytu do 90 dni 545EEK (35euro)
wiza wielokrotnego wjazdu i pobytu ważna na okres jednego roku.
Okres ważności wizy krótkoterminowej wynosi maksymalnie do 5 lat.
Opłata za wydanie wizy wynosi 780EEK (50euro) na rok.
Maksimum 3900EEK, tj. 250euro na pięć lat.
780EEK (50euro)/ rok
Wiza długoterminowa (typ D) 1250EEK (80euro)

Konsul jest upoważniony do zmniejszenia lub zwolnienia z opłat wizowych. Decyzja może być podjęta wskutek przedstawionych dokumentów potwierdzających sytuację ekonomiczną wnioskodawcy, na prośbę rządu, lokalnych lub zagranicznych władz i in. 

SKŁADANIE WNIOSKU O WIZĘ 

Wnioski o przyznanie wizy należy składać w ambasadach i konsulatach Republiki Estonii. W sprawie podań o wizę należy skontaktować się z najbliższym przedstawicielstwem dyplomatycznym Estonii. Wykaz adresów placówek, dostępny jest pod adresem: http://www.vm.ee/eng/kat_132/4454.html 

Formularz podania o wizę znajduje się pod adresem: http://www.vm.ee/eng/kat_132/914.html

 • Wizę wydaje lub odmawia jej wydania konsul. Podanie o wizę zostanie rozpatrzone w ciągu 30 dni, od momentu złożenia wniosku. Decyzja o odmowie wizy jest ostateczna. 

 • Wniosek o wizę można przesłać e – mailem, złożyć osobiście lub za pośrednictwem przedstawiciela wraz z uzasadnieniem wyboru opcji. Wnioskodawcy mogą też wysłać podanie o przyznanie wizy pocztą, jeśli w kraju zamieszkania nie znajduje się konsulat lub ambasada Estonii. 

Adresy e – mailowe placówek dyplomatycznych są dostępne pod adresem:    http://www.vm.ee/eng/kat_132/4454.html 

W razie żądania Konsula, wnioskodawca zobowiązany jest do stawienia się osobiście do konsulatu lub ambasady.

 • Prośba o wydanie wizy w punkcie kontroli granicznej jest niemożliwa. Istnieje tylko jeden wyjątek rozpatrywany indywidualnie na mocy Ustawy dot. Cudzoziemców. Decyzja odmowy lub wydania wizy jest wydawana wówczas przez Ministra Spraw Wewnętrznych, lub przez wyznaczonego do tego celu urzędnika.   

 • Informacje na temat uzyskania wizy na zaproszenie dostępne są pod adresem: http://www.mig.ee/eng/visa_invitation/invitation

 • Czas pobytu w Estonii jest uzależniony od rodzaju wizy.

W wyjątkowych przypadkach czas pobytu w Estonii może być przedłużony. Więcej informacji znajduje się pod adresem: http://www.mig.ee/eng/visa_invitation/extension

TopBack

© Ambasada Estonii w Warszawie Karwińska 1, 02 - 639 Warszawa, Polska tel. (48 22) 88 11 810, e-mail: Embassy.Warsaw@mfa.ee