Eesti
English Polski
Konsulaarinfo » Eesti viisa »

Pikaajalise(D) viisa taotlemine

04.06.2014

Austraalia, Uus-Meremaa ja Kanada kodanike töötamisõigusega turismiviisad

Pikaajaline (D) viisa on siseriiklik viisa, mida võib anda välismaalasele ühe- või mitmekordseks ajutiseks Eestis viibimiseks. D-viisa võib anda kehtivusajaga kuni 12 kuud.
D-viisa võib anda kuni kuuekuulise viibimisajaga kaheteistkümne järjestikuse kuu jooksul, kui välisleping ei sätesta teisiti. Lisaks võib D-viisaga viibida kogu Schengeni alal kuni 90 päeva.

Vastavalt välismaalaste seadusele väljastatakse D-viisasid ka nendele kolmandate riikide kodanikele, kes soovivad Eestisse tulla mitte ainult lühiajalise töötamise eesmärgil. Kui isiku Eestis viibimine kestab kauem, kui lühiajaline C-viisa võimaldab, võib isikule anda pikaajalise D-viisa (näiteks õppimise, vanemate hooldamise eesmärgil jne).

D-viisat on võimalik taotleda ainult Eesti välisesindustes.

D-viisa taotlemiseks on vaja esitada järgmised dokumendid:

 1. reisidokument, mis on väljastatud viimase kümne aasta jooksul ning on kehtiv vähemalt 3 kuud pärast taotletava viisa kehtivuse lõppu
 2. täidetud ja allkirjastatud viisataotlus;
 3. värvifoto 35x45 mm;
 4. kehtiv tervisekindlustusleping, mis tagab haigusest või vigastusest tingitud ravikulude tasumise taotletava viisa kehtivusajal; tervisekindlustuslepingu kindlustusvastutuse alammäär on 30 000 eurot kogu Eestis või Schengeni ruumis viibimise aja kohta;
 5. reisi eesmärki tõendavad dokumendid;
  • külastatava eraisiku või juriidilise isiku vastav kinnitus;
  • diplomaatiline noot või rahvusvahelise organisatsiooni kirjalik pöördumine;
  • kohtukutse;
  • turismi- või meelelahutusteenuse kasutamist tõendavad dokumendid või nende koopiad;
  • dokument, mis tõendab õigust siseneda järgmisesse transiidiriiki;
  • autovedude teostamist tõendavad dokumendid;
  • Eestis töötamist tõendavad dokumendid;
  • lennu- või sõidupiletid;
  • sugulussuhet või perekonnaseisu tõendavad dokumendid.
 6. Eestis viibimise ajal piisavate rahaliste vahendite olemasolu tõendavad dokumendid [(iga Eestis viibitud päeva kohta 71 eurot (0,2-kordne Vabariigi Valitsuse kehtestatud kuupalga alammäär)];
 7. viisatasu 80 €
  Vastavalt Eesti Vabariigi Valitsuse korraldusele on UKRAINA KODANIKUD D-viisa tasust vabastatud.
  Vastavalt Eesti Vabariigi Valitsuse korraldusele on VALGEVENE  KODANIKUD D-viisa tasust vabastatud.

  Riigilõivu ülekandmiseks mõeldud RAHANDUSMINISTEERIUMI (makse saaja) pangakontod on järgmised:

  - SEB Pank р/с EE891010220034796011
  SWIFT/BIC: EEUHEE2X

  - Swedbank р/с EE932200221023778606
  SWIFT/BIC: HABAEE2X

  VÄLISMINISTEERIUMI viitenumber: Viisataotluste läbivaatamine – 2900073630.
  NB! Riigilõiv võetakse viisataotluse läbivaatamise eest.

D-viisa taotlemisel lühiajaliseks töötamiseks, tuleb  eelnevalt lühiajaline töötamine registreerida Politsei- ja Piirivalveametis.

Lühiajalise töötamise registreerimiseks saab taotluse esitada järgmistel juhtudel:

 1. loominguline töötaja etendusasutuse seaduse tähenduses, kes töötab etendusasutuses;
 2. õpetaja või õppejõuna töötamiseks Eestis õigusaktidega kehtestatud nõuetele vastavas õppeasutuses;
 3. teaduslikuks tegevuseks, kui välismaalasel on selleks erialane ettevalmistus või kogemus;
 4. sportlane, treener, spordikohtunik või sporditöötaja erialaseks tegevuseks vastava spordialaliidu kutsel;
 5. töötamiseks kutseõppe eesmärgil praktika korras välisriigis asuva õppeasutuse või üliõpilasorganisatsiooni poolt vahendatud praktika eesmärgil või välisriigis asuva õppeasutuse suunamisel, kui see on õppeprogrammi osa;
 6. välisriigi diplomaatilise esinduse teenindamiseks Välisministeeriumi loal;
 7. töötamiseks lapsehoidjana;
 8. ekspert, nõustaja, konsultant, kui välismaalasel on selleks erialane ettevalmistus;
 9. seadmete paigaldaja või oskustööline, kui välismaalasel on selleks erialane ettevalmistus;
 10. töötamiseks põllumajandussaaduste töötlemisega seotud hooajatöödel;
 11. välislepingu alusel

D-VIISA ERANDID

Austraalia ja Uus-Meremaa kodanike nn noorteviisa, mille viibimisaeg on kuni 12 kuud. Eesti ja Austraalia ning Eesti ja Uus-Meremaa kokkulepete alusel väljastatakse töötamisõigust võimaldavaid viisasid 18-30aastastele Austraalia ja Uus-Meremaa kodanikele, kes võivad Eestis viibida kuni aasta. Selle perioodi jooksul tehtav töö peab aitama kaasa riigis viibimise peaeesmärgile, milleks on Eestis puhkamine.
Täpsem info:
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=860716&replstring=33
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=12874456

Kanada kodanike nn noorteviisa, mille viibimisaeg on kuni 12 kuud. Eesti ja Kanada vahelise noortevahetuse lepingu alusel väljastatakse töötamisõigust võimaldavaid viisasid 18-35aastastele Kanada kodanikele, kes võivad Eestis viibida kuni aasta.
Täpne info: http://www.estemb.ca/youth_mobility_agreement

Viisataotlus

TopBack

© Eesti Suursaatkond Varssavis Karwińska 1, 02 - 639 Varssavi, Poola tel. (48 22) 88 11 810
e-mail: Embassy.Warsaw@mfa.ee